• História školy

     • História školy

     •  

      Školstvo v obci Mojzesovo

       

      Zákon o poštátnení školstva v roku 1945 odstránil nepriaznivý stav v mojzesovskej štvortriednej ľudovej škole. V školskom roku 1945/46 bola rozšírená na sedemtriednu.
      Spojenie obce so železničnou stanicou v Malej Mani iba poľnou cestou, ktorá sa v období dažďov premenila na more blata, bola okrem iného prekážkou pri rozhodovaní rodičov posielať deti do vzdialenejších miest na strednú školu.
      V roku 1949 zriadili v Černíku strednú školu. Preto šiesty ročník v Mojzesove zrušili a žiaci dochádzali do Černíka. V základnej škole v Mojzesove ostali žiaci zadelení do štyroch tried v počte okolo 150. V budove starej základnej školy prebudovali chodby na školský kabinet, zborovňu a riaditeľňu.
      Od roku 1955 materiálne náklady na školu hradila obec Mojzesovo z príjmov domovej a pozemkovej dane. V školskom roku 1958/59 sa vykonala generálna oprava školskej budovy. Po zavedení elektriny r. 1958 darom získala škola prvý televízor v obci. Mojzesovskú školu zlúčili 1.10.1965 so školou v Černíku. Vyučovalo sa v nej do konca roku 1965, kedy sa otvorila nová budova.
      Učitelia - rodáci z Mojzesova: Juliana Babičová-Laurová, Bohuslava Vašeková-Mrnuštíková, Mária Chovanová-Vašeková, Štefan Vašek, Eliška Mrnuštíková.

       

      /Vyvíjalová,M.: Mojzesovo 1273-1993. Obecný úrad Mojzesovo, 1994./

       

      Školstvo v obci Černík

       

      V roku 1842 obec Černík má školu a učiteľa. Úrad učiteľa zastáva notár Andrej Híroš. Tak sa to uvádza vo vizitácii Arcijaheňskej fary v Komjaticiach, z roku 1847. Počet detí schopných navštevovať školu je 84, z ktorých sotva 14 a to len cez zimu chodí do školy.
      V rokoch 1890 - 1910 v obci panovala pomerne vysoká negramotnosť ako dôsledok maďarizácie. Smutne preslávený maďarský minister školstva Albert Aponyi v roku 1907 presadil prijatie dvoch protislovenských zákonov. Materinský jazyk - slovenčina sa vyučoval len 1 hodinu týždenne.
      Po vzniku ČSR v októbri 1918 sa situácia v obci veľmi nezmeňovala. Nadané deti chudobných rodičov nemali veľké šance na ďalšie vzdelávanie.
      V roku 1927 bola prijatá na miestnu školu učiteľka Kunstoná rodená Štekličková (bola bez náboženskej príslušnosti). Obecné zastupiteľstvo rešpektujúc uznesenie z roku 1910 žiada uznesením č.3/1927 pána inšpektora Izidora Kubáňa, aby menovaná učiteľka bola zo školy v Černíku prepustená. Inšpektor Kubáň uznesenie obecného zastupiteľstva rešpektoval.
      Uznesením OZ zo dňa 9.12.1929 obec rozširuje školu, len pod podmienkou, že bude prijatý za učiteľa zásadne len Slovák a rímskokatolík. Rozšírenie školy sa realizovalo a z 3 triedy sa stala 4 triedna škola. Pre učiteľa - správcu pána Hopiana bol k dispozícii 2 izbový byt a pre učiteľov tzv. garzón byty. V tomto roku OZ schválilo v rozpočte výdavky v sume 400 Kčs na podporu chudobných žiakov. Vzhľadom na počet obyvateľov obce /1200/ bolo nutné školu ďalej rozširovať. Preto OZ uznesením č.27/1930 sa rozhodlao zobrať si pôžičku na rozširovanie školy. Následne mohla byť zriadená ľudová škola hospodárska.
      Smelé plány vtedajšieho obecného zastupiteľstva v oblasti slovenského školstva a kultúry pretrhol onen čierny 10.november 1938 vpádom maďarských vojakov do obce. Prvé čo urobili bolo, že vymenili správcu školy. Pán Hopian musel utiecť a nahradil ho maďarský správca Rudolf Andris a začali sa uplatňovať zákony z roku 1907.
      Vojnové roky 1941 - 1945 v ľudovej škole boli veľmi poznačené kvalitou výučby, dochádzky do školy, sociálnymi aspektmi vyplývajúcich zo životnej úrovne obyvateľstva. Všetci občania si vydýchli 27.marca 1945, kedy bolo obec oslobodená a následne nastáva výmena na poste správcu školy. Do obce prišla nová učiteľská krv - manželia Július a Zlatica Ružanskí, pochádzajúci z Banskej Bystrice. Písal sa október 1945 a obec mala ešte 4 maďarských učiteľov, ktorí ako tak ovládali slovenský jazyk.
      Prelomovým rokom v obci bol 1.marec 1949. K tomuto dátumu sa viaže založenie strednej školy v obci. Zriadené boli I. a II. trieda so 115 žiakmi. Do tejto školy boli presunutí žiaci z obcí Dolného a Horného Vinodolu, Mojzesova a pochopiteľne domáci z Černíka. Funkciou riaditeľky bola poverená Janka Hucíková. V školskom roku 1949 - 1950 sa do Strednej školy zapísalo už 214 žiakov z vyššie uvedených 4 obcí. V školskom roku 1954/55 nastala zmena vo vedení školy. Riaditeľom školy sa stal Ondrej Hatala. Do školských lavíc zasadlo 266 žiakov. V tomto roku bola zlúčená stredná a národná škola na "osemročnú strednú školu". Zmena v školskom systéme nastáva v roku 1960/61., kedy bola zavedená deväťročná dochádzka do školy - ZDŠ. Začiatkom školského roku 1962/63 dochádza opäť k personálnej výmene vo vedení školy. Za nového riaditeľa je vymenovaný mladý a ambiciózny učiteľ František Formánek. Bolo to vlastne po prvýkrát v histórii školy od roku 1842, že bol do tejto funkcie zvolený občan - rodák z Černíka. Ondrej Hatala sa stal zástupcom riaditeľa.

       

      Správcovia a riaditelia školy v Černíku, tak ako sa ich podarilo zistiť z dostupných materiálov:

       


      Rok Meno a priezvisko Funkcia
      1842 Ondrej Híroš správca
      1925 - 1928 Teodor Kunst správca
      1929 - 1938 Hopian správca
      1938 - 1945 Rudolf Andris správca
      1945 - 1949 Július Ružanský správca
      1949 - 1954 Janka Hucíková riaditeľka
      1954 - 1962 Ondrej Hatala riaditeľ
      1962 - 1969 František Formánek riaditeľ

       

      /Ondrišek,J.: Černík 1156 - 2000. Obecný úrad v Černíku, 2000./

       


      Z histórie školy Mojzesovo - Černík

       

      V historickom vývine našej školy je dôležitý dátum 1.október 1965, kedy boli zlúčené ZDŠ Černík a ZDŠ Mojzesovo pod jedno riaditeľstvo. Škola dostáva nový názov: Základná deväťročná škola Mojzesovo-Černík. Dňa 27.novembra 1965 sa škola sťahuje do novej modernej budovy a vyučovanie sa začína 4.januára 1966. Školský komplex tvorilo 18 tried, telocvičňa, jedáleň a byty pre učiteľov. Prvým riaditeľom bol František Formánek a jeho zástupcom Dominik Hrbatý. 29. mája 1969 vo veku 36 rokov zomiera riaditeľ školy František Formánek. Začiatkom školského roku 1969/1970 bola na škole odhalená pamätná tabuľa zosnulému riaditeľovi s nápisom: "Výstavbe tejto školy a výchove mladej generácie zasvätil celý svoj mladý život František Formánek."

       

      Riaditelia školy:

       

      1962 - 1969 František Formánek
      1969 - 1990 Dr. Tarzicius Zradula
      1990 - 2014 Mgr. Elena Puková

      2014 -         PaedDr. Stanislav Petráš

       

  • Kontakty

   • Základná škola Mojzesovo - Černík
   • zsmojzesovo@azet.sk
   • 035/657 8001 PaedDr. Stanislav Petráš - riaditeľ Mgr. Janka Laurová - zástupkyňa, mobil: 0905 230 538 Bc. Dominika Sojková - tajomníčka, účtovníčka, PAM, mobil: 0910 908 661 Miriam Teplanová - vedúca jedálne mobil: 0911 789 845
   • 941 04 Mojzesovo č. 505 Slovakia
   • 37863967
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje