• Školský psychológ

     • Činnosť školského psychológa

      Činnosť školského psychológa upravuje Zákon 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa  § 24, školský psychológ v školskom zriadení vykonáva odbornú činnosť: 

      • vykonáva psychologickú diagnostiku,
      • poskytuje individuálne, skupinové alebo hromadné psychologické poradenstvo, prevenciu a

                  intervenciu deťom  a žiakom so  zameraním na výchovu a vzdelávanie,

      • spolupracuje pri prekonávaní bariér vo výchove a vzdelávaní detí a žiakov, poskytuje psychologické poradenstvo zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom,
      • poskytuje súčinnosť psychológovi.
  • Kontakty

   • Základná škola Mojzesovo - Černík
   • zsmojzesovo@azet.sk
   • 035/657 8001 PaedDr. Stanislav Petráš - riaditeľ Mgr. Janka Laurová - zástupkyňa, mobil: 0905 230 538 Bc. Dominika Sojková - tajomníčka, účtovníčka, PAM, mobil: 0910 908 661 Miriam Teplanová - vedúca jedálne mobil: 0911 789 845
   • 941 04 Mojzesovo č. 505 Slovakia
   • 37863967
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje