• Profil verejného obstarávate

     • PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

      Podľa § 6 ods. 1 písm. b) Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, (ďalej len Zákona č. 25/2006 Z.z.) Základná škola Mojzesovo - Černík,  941 04 Mojzesovo č. 505  je verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

      Podľa § 22 Zákona č. 25/2006 Z.z. zriaďuje Základná škola Mojzesovo - Černík,   na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j., predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie.

      Podľa § 49a Zákona č. 25/2006 Z.z. zverejňuje Základná škola Mojzesovo - Černík,  941 04 Mojzesovo č. 505  informácie a dokumenty z procesu obstarávania v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní.


      Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

      Názov: Základná škola Mojzesovo - Černík,  941 04 Mojzesovo č. 505 

      IČO: 37888480

      Kontaktné osoby: PaedDr. Stanislav Petráš

      Obec: Mojzesovo

      PSČ: 941 04 

      Číslo: 505

      Kontakt:

      Telefón: 035/657 8001

      Email: zsmojzesovo@azet.sk

      Internetová adresa: www.zsmojzesovo.edupage.org

  • Kontakty

   • Základná škola Mojzesovo - Černík
   • zsmojzesovo@azet.sk
   • 035/657 8001 PaedDr. Stanislav Petráš - riaditeľ Mgr. Janka Laurová - zástupkyňa, mobil: 0905 230 538 Bc. Dominika Sojková - tajomníčka, účtovníčka, PAM, mobil: 0910 908 661 Miriam Teplanová - vedúca jedálne mobil: 0911 789 845
   • 941 04 Mojzesovo č. 505 Slovakia
   • 37863967
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje