• Pracovné ponuky

   • Voľné miesta na našej škole

   • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

   • Vychovávateľ ŠKD

    • Úväzok:
     80%
     Dátum nástupu:
     1.9.2021
    • Požiadavky:
     ZŠ Mojzesovo-Černík informuje o voľnom pracovnom mieste:

     Pozícia: vychovávateľ ŠKD
     Úväzok: 80%

     Termín nástupu: 1.9. 2021

     Požadované vzdelanie:

     Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky č. 1/2020 Z. z v znení neskorších predpisov). Zaradenie do platovej triedy 6 - 9 v zmysle prílohy č. 4 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe.

     Zoznam požadovaných dokladov:

     - žiadosť o prijatie do zamestnania

     - profesijný životopis

     - kópie dokladov o vzdelaní

     - súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov     Ponuky zaslať najneskôr do 26. 7. 2021 mailom na adresu: zsmojzesovo@azet.sk,

     prípadne poštou: Základná škola Mojzesovo - Černík, 941 04 Mojzesovo č. 505

     tel.: 035/657 8001
   • Učiteľ matematiky

    • Úväzok:
     100%
     Dátum nástupu:
     1.9.2021
    • Požiadavky:
     ZŠ Mojzesovo-Černík informuje o voľnom pracovnom mieste:

     Pozícia: učiteľ MATEMATIKY

     Úväzok: 100%

     Termín nástupu: 1.9. 2021

     Požadované vzdelanie:

     Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky č. 1/2020 Z. z v znení neskorších predpisov). Zaradenie do platovej triedy 6 - 9 v zmysle prílohy č. 4 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe.

     Zoznam požadovaných dokladov:

     - žiadosť o prijatie do zamestnania

     - profesijný životopis

     - kópie dokladov o vzdelaní

     - súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov     Ponuky zaslať najneskôr do 1.6.2021 mailom na adresu: zsmojzesovo@azet.sk,

     prípadne poštou: Základná škola Mojzesovo - Černík, 941 04 Mojzesovo č. 505

     tel.: 035/657 8001
   • Školský psychológ

    • Úväzok:
     50%
     Dátum nástupu:
     v priebehu septembra 2020 alebo podľa dohody
    • Požiadavky:
     Dátum nástupu:15.9.2020 alebo podľa dohody

     Požiadavky: Znalosť práce s PC: bežný užívateľ

     Vzdelanie:
     V zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov – účinná od 15.01.2020 (príloha č. 10).

     Ďalšie požiadavky
     - Žiadosť o prijatie do zamestnania na konkrétnu pracovnú pozíciu.
     - Životopis europass
     - Doklady osvedčujúce splnenie kvalifikačných predpokladov.
     - Súhlas so spracovaním osobných údajov.

     Pracovná pozícia je v rámci NP Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov na dobu určitú pravdepodobne do 31.8.2022.

     Svoje žiadosti zasielajte na adresu školy mailom alebo poštou v termíne do 5.9.2020.
     Po preskúmaní žiadostí, budú uchádzači pozvaní na osobný pohovor.
     Predpokladaný termín nástupu : september 2020 alebo podľa dohody

     Platové podmienky sú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závislosti od dĺžky započítanej praxe a zaradenia do príslušného kariérového stupňa.

     Adresa školy alebo zariadenia
     Základná škola Mojzesovo-Černík
     Mojzesovo 505
     94104 Mojzesovo
     www.zsmojzesovo.edupage.sk
     0356578001

     Kontaktná osoba:
     PaedDr. Stanislav Petráš, riaditeľ
     035/6578001
   • Pedagogický asistent

    • Úväzok:
     100%
     Dátum nástupu:
     1.9.2020
    • Požiadavky:
     Pedagogický asistent spĺňa kvalifikačné predpoklady na úrovni vysokoškolského vzdelania prvého stupňa, ak absolvoval vysokoškolské štúdium prvého stupňa 1. v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika 2. v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov 3. v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika 4. v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer 5. v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo 6. v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti.

     Pedagogický asistent spĺňa kvalifikačné predpoklady na úrovni úplného stredného odborného vzdelania, ak získal úplné stredné vzdelanie 1. v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo 2. úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti 3. úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko- pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010.

     Osobnostné predpoklady a zručnosti: kladný vzťah k práci s deťmi, znalosť práce s PC bežný uživateľ

     Náplň práce: Pedagogická asistencia pri výchove a vzdelávaní detí so zdravotným znevýhodnením a začlenených žiakov

     Platové podmienky: V zmysle zákona č.553/2003Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnené niektorých zákonov.


     Požadované doklady zaslať poštou alebo mailom do 10. 8. 2020.
     - žiadosť o prijatie do zamestnania
     - profesijný životopis
     - kópia dokladu o vzdelaní
     - súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby prijatia do
     zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
     a o zmene a doplnení niektorých zákonov     Žiadosti zasielajte mailom na adresu: zsmojzesovo@azet.sk
     alebo poštou na adresu: Základná škola Mojzesovo - Černík, 941 04 Mojzesovo č. 505

   • Špeciálny pedagóg

    • Úväzok:
     100%
     Dátum nástupu:
     1.4.2020 alebo podľa dohody
    • Požiadavky:
     Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore špeciálna pedagogika.
     V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.


     Zoznam požadovaných dokladov:
     - žiadosť o prijatie do zamestnania
     - profesijný životopis
     - doklady o vzdelaní
     - súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby prijatia do
     zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
     a o zmene a doplnení niektorých zákonov

     Iné požiadavky:
     - priateľský vzťah k deťom, tvorivosť, kreativita, pracovitosť, vodičský preukaz výhodou, prax vítaná

     Platové podmienky: V zmysle zákona č.553/2003Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnené niektorých zákonov.

     Požadované doklady zaslať poštou alebo mailom do 23.3.2020.


     Adresa:
     Základná škola Mojzesovo - Černík, 941 04 Mojzesovo č. 505

     E-mail: zsmojzesovo@azet.sk
     tel.: 035/657 8001
   • Pedagogický asistent

    • Úväzok:
     100%
     Dátum nástupu:
     1.3.2020 termín je len orientačný vzhľadom na administráciu projektu
    • Požiadavky:
     Požiadavky:Pedagogický asistent
     Dátum nástupu: 1.3. 2020
     Rozsah úväzku: 100%
     Počet študentov školy: 226
     Požiadavky na zamestnanca:
     Pedagogický asistent spĺňa kvalifikačné predpoklady na úrovni vysokoškolského vzdelania prvého stupňa, ak absolvoval vysokoškolské štúdium prvého stupňa 1. v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika 2. v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov 3. v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika 4. v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer 5. v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo 6. v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti.
     Pedagogický asistent spĺňa kvalifikačné predpoklady na úrovni úplného stredného odborného vzdelania, ak získal úplné stredné vzdelanie 1. v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo 2. úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti 3. úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko- pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010.

     Osobnostné predpoklady a zručnosti: kladný vzťah k práci s deťmi, znalosť práce s PC bežný uživateľ

     Náplň práce: Pedagogická asistencia pri výchove a vzdelávaní detí so zdravotným znevýhodnením a začlenených žiakov

     Platové podmienky: V zmysle zákona č.553/2003Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnené niektorých zákonov.


     Požadované doklady zaslať poštou alebo mailom do 21. 2. 2020.
     - žiadosť o prijatie do zamestnania
     - profesijný životopis
     - doklady o vzdelaní
     - súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby prijatia do
     zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
     a o zmene a doplnení niektorých zákonov
     Adresa:
     Základná škola Mojzesovo - Černík, 941 04 Mojzesovo č. 505

     E-mail: zsmojzesovo@azet.sk
   • Špeciálny pedagóg

    • Úväzok:
     100%
     Dátum nástupu:
     1.3.2020 termín je len orientačný vzhľadom na administráciu projektu
    • Požiadavky:
     Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore špeciálna pedagogika.
     V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.


     Zoznam požadovaných dokladov:
     - žiadosť o prijatie do zamestnania
     - profesijný životopis
     - doklady o vzdelaní
     - súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby prijatia do
     zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
     a o zmene a doplnení niektorých zákonov

     Iné požiadavky:
     - priateľský vzťah k deťom, tvorivosť, kreativita, pracovitosť, vodičský preukaz výhodou, prax vítaná

     Požadované doklady zaslať poštou alebo mailom do 21.2.2020.


     Adresa:
     Základná škola Mojzesovo - Černík, 941 04 Mojzesovo č. 505

     E-mail: zsmojzesovo@azet.sk
     tel.: 035/657 8001
   • Správca siete

    • Úväzok:
     40%
     Dátum nástupu:
     1.3.2020
    • Požiadavky:
     Od uchádzača požadujeme zodpovednosť a pracovitosť. Čistý výpis z registra trestov. Vodičský preukaz sk.B a možnosť využiť súkromný automobil na služobné účely je vítané.
     Práca sa bude týkať správy a údržby: počítačových sietí, IT techniky, interaktívnych tabúľ, správy kamerového systému a informačného systému školy.
     Plat v zmysle zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
     Žiadosť spolu so životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov zaslať poštou alebo mailom do 24. 1. 2020.
     Adresa:
     Základná škola Mojzesovo - Černík, 941 04 Mojzesovo č. 505

     E-mail: zsmojzesovo@azet.sk
   • Školník

    • Úväzok:
     60%
     Dátum nástupu:
     1.2.2020
    • Požiadavky:
     Od uchádzača požadujeme zodpovednosť a pracovitosť. Čistý výpis z registra trestov. Vodičský preukaz sk.B a možnosť využiť súkromný automobil na služobné účely je vítané.
     Práca sa bude týkať školníckych, údržbárskych prác vnútorných a vonkajších priestorov školy a údržby záhonov.
     Plat v zmysle zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
     Žiadosť spolu so životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov zaslať poštou alebo mailom do 24. 1. 2019.
     Adresa:
     Základná škola Mojzesovo - Černík, 941 04 Mojzesovo č. 505

     E-mail: zsmojzesovo@azet.sk
   • Školský psychológ

    • Úväzok:
     50%
     Dátum nástupu:
     1.4.2020 alebo podľa dohody
    • Požiadavky:
     Znalosť práce s PC: bežný užívateľ

     Vzdelanie:
     V zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov – účinná od 15.01.2020 (príloha č. 10).

     Ďalšie požiadavky
     - Žiadosť o prijatie do zamestnania na konkrétnu pracovnú pozíciu.
     - Životopis.
     - Doklady osvedčujúce splnenie kvalifikačných predpokladov.
     - Splnenie požiadavky bezúhonnosti.
     - Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon povolania.
     - Súhlas so spracovaním osobných údajov.

     Pracovná pozícia je v rámci NP Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov na dobu určitú pravdepodobne do 31.8.2022.

     Svoje žiadosti zasielajte na adresu školy mailom alebo poštou v termíne do 23.3.2020.
     Po preskúmaní žiadostí, budú uchádzači pozvaní na osobný pohovor.
     Predpokladaný termín nástupu : apríl 2020 alebo podľa dohody

     Platové podmienky sú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závislosti od dĺžky započítanej praxe a zaradenia do príslušného kariérového stupňa.

     Adresa školy alebo zariadenia
     Základná škola Mojzesovo-Černík
     Mojzesovo 505
     94104 Mojzesovo
     www.zsmojzesovo.edupage.sk
     0356578001

     Kontaktná osoba:
     PaedDr. Stanislav Petráš, riaditeľ
     035/6578001
   • Upratovačka

    • Úväzok:
     100%
     Dátum nástupu:
     16.11.2019
    • Požiadavky:
     Požiadavka na vzdelanie: vzdelanie základné
     Od uchádzača požadujeme zodpovednosť a pracovitosť. Čistý výpis z registra trestov. Vodičský preukaz sk.B a možnosť využiť súkromný automobil na služobné účely je vítané.
     Práca sa bude týkať upratovania tried, vnútorných a vonkajších priestorov školy a údržby záhonov. Nákupu čistiacich potrieb pre školu.
     Plat v zmysle zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
     Žiadosť spolu so životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov zaslať poštou alebo mailom do 15. 10. 2019.
     Adresa:
     Základná škola Mojzesovo - Černík, 941 04 Mojzesovo č. 505

     E-mail: zsmojzesovo@azet.sk
   • Pedagogický asistent

    • Úväzok:
     60%
     Dátum nástupu:
     1.9. 2019
    • Požiadavky:
     Pedagogický asistent
     Úväzok: 60%
     Dátum nástupu: 1.9. 2019
     Rozsah úväzku: 60%
     Počet študentov školy: 220
     Požiadavky na zamestnanca:
     Pedagogický asistent spĺňa kvalifikačné predpoklady na úrovni vysokoškolského vzdelania prvého stupňa, ak absolvoval vysokoškolské štúdium prvého stupňa 1. v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika 2. v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov 3. v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika 4. v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer 5. v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo 6. v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti.
     Pedagogický asistent spĺňa kvalifikačné predpoklady na úrovni úplného stredného odborného vzdelania, ak získal úplné stredné vzdelanie 1. v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo 2. úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti 3. úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko- pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010.

     Osobnostné predpoklady a zručnosti: kladný vzťah k práci s deťmi, znalosť práce s PC bežný uživateľ

     Náplň práce: Pedagogická asistencia pri výchove a vzdelávaní detí so zdravotným znevýhodnením.

     Platové podmienky: V zmysle zákona č.553/2003Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnené niektorých zákonov.

     Žiadosť spolu so životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov zaslať poštou alebo mailom do 12. 8. 2019.
     Adresa:
     Základná škola Mojzesovo - Černík, 941 04 Mojzesovo č. 505

     E-mail: zsmojzesovo@azet.sk     *********************************************************************************************
     Na základe novely zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
     a odborných zamestnancoch z dňa 21. októbra 2011 škole vznikla povinnosť
     uverejňovať informáciu o voľných pracovných miestach.
  • Kontakty

   • Základná škola Mojzesovo - Černík
   • zsmojzesovo@azet.sk
   • 035/657 8001 PaedDr. Stanislav Petráš - riaditeľ Mgr. Janka Laurová - zástupkyňa, mobil: 0905 230 538 Bc. Dominika Sojková - tajomníčka, účtovníčka, PAM, mobil: 0910 908 661 Miriam Teplanová - vedúca jedálne mobil: 0911 789 845
   • 941 04 Mojzesovo č. 505 Slovakia
   • 37863967
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje